دکتر قلب

کلینیک قلب و عروق برترین مرکز قلب کشور می باشد.کلینیک ما بادارا بودن کامل ترین خدمات و تست های تشخیصی و درمانی رضایت و بهبودی همه ی بیماران خود را جلب کرده است.